سلامت چشم

پیشگیری از کرونا در کلینیک چشم

دکتـر فاطمـه حیـدری جـراح و متخصـص چشـم و فلوشـیپ فـوق تخصصی آسیب شناسـی چشـم اسـت. ایشـان علاوه بـر دارا بـودن مدرک PhD ایمونولـوژی، دارای فوق لیسـانس بهداشـت (MPH )از دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز می باشـند. از دکتـر حیـدری کـه عضـو هیـأت علمی دانشـگاه جنـدی شـاپور اهـواز اسـت، دربـاره ی پیشـگیری از کرونـا در کلینیک هـای چشم پزشـکی پرسـش کردیـم ایشـان مراقبت هـا را در دو دسـته مراقبت هـای پیشـگیرانه ویـژه کادر درمانی و بیماران برشـمرد. منبع قسـمتی از ایـن توصیه هـا اطلاعیه های نهادهای بهداشـتی کشـور، انجمن چشـم پزشـکی آمریـکا و انجمـن چشم پزشـکی ایـران اسـت.

مقالات مرتبط

نظر خود را ثبت نماييد

متن نظر*
کد بالا را وارد کنید

اين مقاله را بخوانيد!

بستن
إغلاق