اقتصادی

برخورد با متخلف اقتصادی حذف مالکیت خصوصی نیست