اقتصادی-حقوقی

حقوق کارفرمایان در بیمه تامین اجتماعی

 

در برابر تکالیفی که قانون برای کارفرمایان تعیین کرده حقوقی هم برای آنان درنظر گرفته است که به نوعی جزو تکالیف سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود برخی از این حقوق به شرح زیر است:            

·         کارفرمایان حق دارند به قوانین و مقررات و دستورالعمل هایی که نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی نسبت به کارفرمایان و نیز حق