اقتصادی-حقوقی

مانند ثروتمندان بیندیشیم

مثل ثروتمندان فکر کنیم…. بسیاری از افراد دوست دارند اوضاع مالی بهتری داشته باشند تا نه تنها خودشان دچار مسایل کوچک و پیش و پا افتاده نشوند بلکه بتوانند دست دیگران را نیز بگیرند. این دوست داشتن خیلی خوب است ولی فقط آرزو کافی نیست و شاید فقط تلاش و سخت کار کردن هم کافی نیست چون در اطراف خود افرادی را می بینیم که همواره مشغول رویاپردازی و آرزوهای بزرگ بوده اند ولی هرگز به آرزوهای خود نرسیده اند و چه بسیار افرادی که سخت کار کرده اند همانند عزیزان زحمتکش شاغل در معادن ولی هرگز نتوانسته اند با انجام کارهای سخت آنطور که باید پولدار شوند. پس اشکال در کجاست ؟