سلامت چشم

برای رفع خستگی چشم از حرکات یوگا استفاده کنید

این تمرینات روزانه با درگیر کردن تمام 6 عضله چشم که از حرکات چشم پشتیبانی می کنند، موجب بهبود انعطاف پذیری حرکات افقی و عمودی و تمرکز چشم می شوند.


 این تمرینات را هم مانند تمرین روی سای